People’s sovereignty principle and its role in the formation of legislation on public service in Ukraine

Authors

  • Оксана Вікторівна Червякова Military Law Institute of Yaroslav Mudryi National Law University http://orcid.org/0000-0002-8144-1195

DOI:

https://doi.org/10.21564/2225-6555.2020.18.211174

Keywords:

sovereignty, people’s sovereignty, power, democracy, public service, civil service, legislation, good governance

Abstract

The article takes into account Ukraine’s course to deepen European integration in order to gain EU membership, which involves the implementation of the Council of Europe’s principles of "good governance", other European standards and best international governance practices. As a result of the analysis of the main components of the concept of people’s sovereignty, the concept of public service in Ukraine is substantiated and developed, which provides coverage of all subjects of power, regardless of the specialization of tasks and functions of the state and society. It is proposed to take the concept as a basis for solving the problem of existing separate regulatory acts in the spheres of state and military service, organization and activity of local self-government bodies, prosecutor’s office, Security Service of Ukraine and other authorities, state and municipal bodies. The lack of a system of regulations is the reason for inconsistencies or differences in their provisions. There are no legal norms on certain issues of the service, which is an obstacle to the formation of a holistic concept of public service in Ukraine, unambiguous in terms of the constituent elements of the concepts of «civil service», «public service», «civil servant», «civil servant». This has the form of imperfection of legislative support of relevant relations, lack of a unified approach to the allocation of components, principles of organization and functioning of public service in Ukraine, to determine the place of all state bodies in its apparatus and mechanism, taking the constitutional principle of separation of legislative, executive and judicial powers

Author Biography

Оксана Вікторівна Червякова, Military Law Institute of Yaroslav Mudryi National Law University

PhD in Law, Senior lecturer of the Department of Military Law

References

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. (2010). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 72/1 (special issue), 15, art. 2598.

Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 16.12.1993 r. № 3723-XII. (1993). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 52, 490 [in Ukrainian].

Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 10.12.2015 r. № 889-VIII. (2015). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Natsionalne ahentstvo Ukrainy z pytan derzhavnoi sluzhby: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.10.2014 № 500. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-2014-%D0%BF/.

Tatsii, V.Ya., Hroshovyi, Yu.M. (1999). Prokuratura v systemi podilu vlady. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy, 1, 6163 [in Ukrainian]

Mychko, M.I. (2001). Problemy funktsii i orhanizatsiinoho ustroiu prokuratury Ukrainy. Doctor’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Kosiuta, M.V. (2002). Problemy ta shliakhy rozvytku prokuratury Ukrainy v umovakh pobudovy demokratychnoi pravovoi derzhavy. Doctor’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Bryntsev, V.D. (2010). Standarty pravovoi derzhavy: vtilennia u natsionalnu model orhanizatsiinoho zabezpechennia sudovoi vlady, Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Opalenko, D.A. (2016). Kontrolna vlada v Ukraini: vid Vyshchoi rady yustytsii do Vyshchoi rady pravosuddia. Candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Rozsokha, K.O. (2019). Prokuratura v systemi spetsializovanykh antykoruptsiinykh orhaniv Ukrainy. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Selivanov, A.O. (2009). Suverenitet narodu i yoho zabezpechennia publichnoiu vladoiu. Pravo Ukrainy Law of Ukraine, 11, 6672 [in Ukrainian].

Bohiv, Ya.S. (2018). Do pytannia pro sutnist suverenitetu: teoretyko-pravovyi aspekt. Chasopys Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Ser. «Pravo», 2 (18), 112 [in Ukrainian].

Kononenko, Yu.S., Dzholos, S.V. (2019). Chy spravdi narod ye dzherelom vlady? Konstytutsiino-pravovi akademichni studii, 2, 5463. DOI https://doi.org/10.32782/2663-5399.2019.2.07 [in Ukrainian].

Kovalchuk, V.B., Bohiv, Ya.S. (2015). Ideia narodnoho suverenitetu v ukrainskii polityko-pravovii dumtsi kintsia ХІХ – pershii chverti ХХ st. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Ser. Yurydychni nauky, 813, 356362 [in Ukrainian].

Bytiak. Yu.P., Yakoviuk, I.V., Serohina, S.H., et al. (2012) Derzhavnyi suverenitet v umovakh yevropeiskoi intehratsii.Yu.P. Bytiak, I.V. Yakoviuk (Eds.), issue «Akademichni pravovi doslidzhennia», dod. do yuryd. zhurn. «Pravo Ukrainy». Kyiv: Red. zhurn. «Pravo Ukrainy» [in Ukrainian].

Alasdair, R. (2019). Strategies for governing: Reinventing public administration for a dangerous century. Ithaca: Cornell University Press.

Anis, Omri А., Mabrouk, N. (2020). Good governance for sustainable development goals: Getting ahead of the pack or falling behind? Environmental Impact Assessment Review, 83. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195925519305293?via%3Dihub.

Cherviakova, O.V. (2020). Formuvannia zmistu poniattia publichnoho administruvannia. Sektor bezpeky Ukrainy: aktualni pytannia nauky ta praktyky (9-10 kvitnia 2020 r.). Zbirnyk naukovykh statei, tez dopovidei ta povidomlen za materialamy VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Seriia «Sektor bezpeky Ukrainy», issue 35. Yu.P. Bytiak, A.P. Getman, Yu.V. Mekh et al. (Eds.). Kharkiv: Drukarnia Madryd, 55–57 [in Ukrainian].

Cherviakova, O.V. (2020). Poniattia derzhavnoho upravlinnia v konteksti rozvytku kontseptsii publichnoho administruvannia. Publichne administruvannia v umovakh zmin ta peretvoren: problemy orhanizatsii ta pravovoho zabezpechennia: zb. nauk. pr. za materialamy IV Mizhnar. nauk. prakt. konf. (Kharkiv, 9–10 kvit. 2020 r.). N. P. Matiukhina, H.A. Honcharenko, M.S. Kovtun, S.A. Fedchyshyn (Eds.). Kharkiv: Pravo, 176179 [in Ukrainian].

Egeberg, M. (2020). Policy design or organizational design: On the relevance of the study of public policy and administration. Public Administration. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/padm.12671.

Bytiak, Yu.P. (2015). Priorytetni napriamy zabezpechennia efektyvnoho funktsionuvannia publichnoi sluzhby v Ukrainy. Teoriia i praktyka pravoznavstva, 1 (7). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_1_21 [in Ukrainian]

Published

2020-12-14

Issue

Section

CONSTITUTIONAL LAW. STATE BUILDING