DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2018.14.153144

Essence and content of the notion «operational-investigative tactics»

Сергій Павленко

Abstract


This article carried out a detailed scientific analysis of the nature and content of operational search tactics. Analysis of the vocabulary literature suggests that, despite minor differences in the interpretation of the concept of tactics, in general, this term means "an integral part of the art of war that combines the theory and practice of preparing and conducting combat." According to the results of the study, it was established that the theoretical basis for the formation of operational-search tactics was the groundwork of forensic scientists. The author's wording of the concept of “operational-search tactics” is provided as a direction of operational-search activity, formed on the basis of its theoretical principles and practical experience of entities carrying out this activity legally with the goal of fulfilling the tasks stipulated by the Law of Ukraine “On operational-search activity” Based on the analysis of the scientific heritage of scientists, it has been established that operational-search tactics in the theory of operational-search activity can be divided into general and special ones.

The questions about the delimitation (ratio) of the tactics of secret investigative (search) actions and tactics of operational search activities are considered. Despite some common signs of tactics for conducting secret investigative (search) actions and operational search activities, it should be remembered that investigation tactics are traditionally considered in the framework of criminalistics, but operational search activities are the subject of the study of the theory of operational search activities. At the same time, it was noted that the tactics of secret investigative (investigative) actions, although individual in their sense, should predominantly be based on the provisions of operational investigative activity, and not criminalistics, at least taking into account the fact that the theoretical and practical operational search tactics worked over the years.

It is concluded that both forensic and operational search tactics will require a high-quality update. In particular, the results of a survey of investigators and operational workers indicate the need and desirability of borrowing foreign experience in terms of education and training of investigators and operational units on tactics of identifying, preventing and investigating crimes in the field of high technologies (as noted by 81% of respondents).


Keywords


essence, content, concept, tactics, general, special, operational-search activity, criminalistics

References


Shnejkert G. Tajna prestupnika i puti k ee raskrytiyu. M., 1925. S. 56.

Teoriya operativno-rozysknoj deyatel’nosti : uchebnik / pod red. K. K. Goryainova, V.S. Ovchinskogo, G. K. Sinilova. M. : INFRA-M, 2006. S. 703.

Sakalo V. O. Taktyka zlochynnoi diialnosti : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.09. Kyiv, 2002. S. 11.

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / [red.-uklad. V. T. Busel]. Kyiv ; Irpin : Perun, 2001. S. 1129; URL: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=31378.

Kratkij slovar’ inostrannyh slov / sost. S. M. Lokshina. M. : Rus. yaz., 1979. S. 277;

Slovnyk inshomovnykh sliv / za red. O. S. Melnychuka. Kyiv : URE, 1974. S. 650.

Voennyj ehnciklopedicheskij slovar’ / gl. red. N. V. Ogarkov. M. : Voenizdat, 1983. S. 723.

Dal’ V. I. Tolkovyj slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka : v 4 t. M. : Rus. yaz., 1980. T. 4. 638 s.

Pavlenko S. O. Viiskova taktyka antychnoho svitu yak peredumova stanovlennia ta rozvytku suchasnoi operatyvno-rozshukovoi taktyky. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. 2018. № 1 (106). S. 36–46.

Pavlenko S. O. Analiz suchasnoho stanu naukovykh doslidzhen problem operatyvno-rozshukovoi taktyky. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. 2018. № 2 (107). S. 105–122.

Pavlenko S. O. Henezys rozvytku operatyvno-rozshukovoi taktyky u Starodavnomu Kytai. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/pdf.

Reformuvannia systemy kryminalnoi yustytsii v Ukraini: kryminalno-pravovi, kryminalno-protsesualni ta kryminalistychni problemy : zb. materialiv Mizhnar. nauk.-prakt. konf. z nahody 10-richchia Irpin. finans. yuryd. akad. ta 80-richchia z dnia narodzh. V. P. Bakhina. Irpin, 2012. S. 253.

Osnovy zakonodavstva pro okhoronu zdorovia : Zakon Ukrainy vid 19 lystop. 1992 r. № 2801-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993. №4. St. 19.

Bahin V. P. Taktika – professionalizm i masterstvo v obshchenii : ucheb. posobie. Kiev : Semenenko S., 2006. S. 8.

Pavlenko S. O. Sutnist ta zmist operatyvno-rozshukovoi sytuatsii. Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd. 2018. № 4. S. 42–63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_7.pdf.

Zicer E. U. Kriminalistika. Vvedenie. M., 1938. S. 4.

Belkin R. S. Ocherki kriminalisticheskoj taktiki : ucheb. posobie. Volgograd : VSSH MVD RF, 1993. S. 110–111.

Vasil’ev A. N. Sledstvennaya taktika. M. : YUrid. lit., 1976. S. 32.

Konovalova V. E. Teoreticheskie problemy sledstvennoj taktiki (Poznavatel’naya funkciya logiki i psihologii v sledstvennoj taktike) : avtoref. dis. … doktora yurid. nauk : 12.00.09. Harkіv, 1966. S. 15.

SHepit’ko V. YU. Kriminalistika : kurs lekcij. 2-e izd., pererab. i dop. Har’kov : Odissej, 2005. S. 130.

Saltevskyi M. V. Kryminalistyka : pidruchnyk : u 2 ch. Kharkiv : Konsum, 1999–2001. Ch. 2 : Metodyka i taktyka. 2001. S. 6.

Kryminalistyka : pidruchnyk / [V. V. Piaskovskyi, Yu. M. Chornous, A. V. Ishchenko ta in.]. – Kyiv : Tsentr uchb. lit., 2015. S. 370–371.

Pohoretskyi M. A., Serhieieva D. B. Kryminalistychna taktyka: shchodo vyznachennia poniattia. Chasopys Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». 2012. № 1 (5). S. 3. (Seriia «Pravo»). URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/ 12pmasvp.pdf.

Davydov S. I. O roli situacij v prinyatii reshenij v operativno-rozysknoj deyatel’nosti. YUridicheskaya nauka i pravoohranitel’naya praktika. 2010. № 1 (11). S. 55–61.

Savel’ev N. E. Operativno-rozysknaya taktika bor’by s recidivnoj prestupnost’yu : lekciya. Minsk : MVSH MVD SSR, 1986. S. 3.

Kozachenko I. P. Taktika primeneniya sredstv i metodov operativno-rozysknoj deyatel’nosti v profilaktike i rassledovanii prestuplenij. Kiev : KVSH im. F. EH. Dzerzhinskogo, 1988. S. 15.

Biriukov H. M. Sutnist ta poniattia operatyvno-rozshukovoi taktyky : lektsiia. Kyiv : Nats. un-t derzh. podatk. sluzhby Ukrainy, 2012. S. 32.

Osnovy operatyvno-rozshukovoi diialnosti: terminolohichnyi slovnyk / uklad. S. V. Albul. Odesa : Astroprynt, 2017. S. 82. (Seriia «Teoriia i praktyka ORD»).

Hribov M. L. Spivvidnoshennia kryminalistychnoi ta operatyvno-rozshukovoi taktyky. Kryminalistychnyi visnyk. 2015. № 1 (23). S. 9.

Operatyvno-rozshukova diialnist : navch. posib. / [Ie. M. Moiseiev, O. M. Dzhuzha, D. Y. Nykyforchuk ta in.] ; za red. O. M. Dzhuzhi. Kyiv : Pravova yednist, 2009. S. 196.

SHumilov A. YU. Operativno-razysknaya nauka v Rossijskoj Federacii : monografiya. V 3 t. M. : SHumilovoj I. I., 2013. T. I : Operativno-razysknaya deyatel’nost’ i formirovanie nauki o nej. 455 s. (Teoriya i praktika professional’nogo syska).

Dubonosov E. S. Operativno-rozysknaya deyatel’nost’ : uchebnik i praktikum dlya prikladnogo bakalavriata. 5-e izd., pererab. i dop. M. : YUrajt, 2017. S. 26. (Seriya «Bakalavr. Prikladnoj kurs»).

SHienok V. P. Operativno-rozysknaya taktika organov vnutrennih del. Minsk, 1995. S. 18.

Lobzov K. M. K voprosu o soderzhanii ponyatiya «operativno-razysknaya taktika» v teorii i praktike operativno-razysknoj deyatel’nosti (opyt teoretiko-metodologicheskogo analiza). Operativnik (syshchik). 2016. № 4. S. 20–28.

Lukashov V. A. Problemy operativno-rozysknoj deyatel’nosti / sost. K. K. Goryainov, A. P. Isichenko, A. S. Vandyshev. M. : VNII MVD Rossii, 2000. S. 20.

Meshkov V. M., Popov V. L. Operativno-rozysknaya taktika i osobennosti legalizacii poluchennoj informacii v hode predvaritel’nogo sledstviya : ucheb.-prakt. posobie. M. : SHCHit-M, 1999. 80 s.

Teoriya operativno-rozysknoj deyatel’nosti : uchebnik / pod red. K. K. Goryainova, V. S. Ovchinskogo, G. K. Sinilova. M. : INFRA-M, 2010. S. 709.

Bandurka O. M. Operatyvno-rozshukova diialnist : pidruchnyk : u 2 ch. Ch. I. Kharkiv : Nats. un-t vnutr. sprav, 2002. 336 s.

Davydov S. I. Osnovy algoritmizacii operativno-rozysknoj deyatel’nosti po raskrytiyu prestuplenij. Aktual’nye problemy sovremennosti. 2017. № 3 (17). S. 11.

Tyshchenko M. V., Dusheiko H. O. Taktychni osoblyvosti realizatsii operatyvno-rozshukovoi informatsii pry porushenni kryminalnoi spravy. Borotba zi zlochynnistiu ta zabezpechennia hromadskoho poriadku. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2002_17_3.

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2013. № 9–10, № 11–12, №13. St. 88.

Danshyn M. V. Problema dyferentsiatsii kryminalistyky ta teorii operatyvno-rozshukovoi diialnosti. Porivnialno-analitychne pravo. 2015. № 2. S. 234–237.

Pro operatyvno-rozshukovu diialnist : Zakon Ukrainy vid 18 liut. 1992 r. № 2135-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. №22. St. 303;

Polozhennia pro orhany dosudovoho rozsliduvannia Natsionalnoi politsii Ukrainy : nakaz vid 6 lyp. 2017 r. № 570;

Instruktsiia pro orhanizatsiiu provedennia nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii ta vykorystannia yikh rezultativ u kryminalnomu provadzhenni : nakaz vid 16 lystop. 2012 r. № 114/1042/516/1199/936/1687/5.

Koval A. A. Problema spivvidnoshennia nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii z operatyvno-rozshukovymy zakhodamy. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. 2017. № 6. T. 1. S. 108–112.

Pohoretskyi M. A., Serhieieva D. B. Nehlasni slidchi (rozshukovi) dii ta operatyvno-rozshukovi zakhody: poniattia, sutnist i spivvidnoshennia. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka). 2014. № 3. S. 140.

Hres Yu. O. Formuvannia tekhnolohichnoho pidkhodu u kryminalistychnii taktytsi : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.09. 2017. S. 153.

Bernaz V. D. Novi profesiini funktsii slidchoho pry provedenni nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii ta napriamy vdoskonalennia yikh pidhotovky. Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. 2013. № 1. S. 12.

Pavlenko S. O. Taktyka protydii torhivli liudmy orhanamy Natsionalnoi politsii Ukrainy: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». 2018. № 5 (10). S. 41–55. (Ceriia «Iurydychni nauky»). URL: https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-5-4020.

Pavlenko S.O. Taktyka zapobihannia dovedenniu nepovnolitnikh do samohubstv cherez sotsialni merezhi (Internet-spilnoty): suchasni vitchyzniani realii ta zarubizhnyi dosvid / S.O. Pavlenko // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. – 2018. – № 11. – S. 217 – 225.

Orlov Yu. Yu. Aktualni napriamy naukovykh doslidzhen u sferi operatyvno-rozshukovoi diialnosti. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. 2013. № 1. S. 16.


GOST Style Citations


 1. Шнейкерт Г. Тайна преступника и пути к ее раскрытию. Москва, 1925. С. 56.
 2. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. Москва : ИНФРА-М, 2006. С. 703.
 3. Сакало В. О. Тактика злочинної діяльності : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2002. С. 11.
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / ред.-уклад. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2001. С. 1129.
 5. Краткий словарь иностранных слов / сост. С. М. Локшина. Москва : Рус. яз., 1979. С. 277.
 6. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. Київ : УРЕ, 1974. С. 650.
 7. Военный энциклопедический словарь / гл. ред. Н. В. Огарков. Москва : Воениздат, 1983. С. 723.
 8. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Москва : Рус. яз., 1980. Т. 4. 638 с.
 9. Павленко С. О. Військова тактика античного світу як передумова становлення та розвитку сучасної оперативно-розшукової тактики. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 1 (106). С. 36–46.
 10. Павленко С. О. Аналіз сучасного стану наукових досліджень проблем оперативно-розшукової тактики. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 2 (107). С. 105–122.
 11. Павленко С. О. Генезис розвитку оперативно-розшукової тактики у Стародавньому Китаї. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/pdf (дата звернення: 17.10.2018).
 12. Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 10-річчя Ірпін. фінанс. юрид. акад. та 80-річчя з дня народж. В. П. Бахіна. Ірпінь, 2012. С. 253.
 13. Основи законодавства про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19.
 14. Бахин В. П. Тактика – профессионализм и мастерство в общении : учеб. пособие. Киев : Семененко С., 2006. С. 8.
 15. Павленко С. О. Сутність та зміст оперативно-розшукової ситуації. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 42–63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_7.pdf (дата звернення: 17.10.2018).
 16. Зицер Е. У. Криминалистика. Введение. Москва, 1938. С. 4.
 17. Белкин Р. С. Очерки криминалистической тактики : учеб. пособие. Волгоград : ВСШ МВД РФ, 1993. С. 110–111.
 18. Васильев А. Н. Следственная тактика. Москва : Юрид. лит., 1976. С. 32.
 19. Коновалова В. Е. Теоретические проблемы следственной тактики (Познавательная функция логики и психологии в следственной тактике) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09. Харків, 1966. С. 15.
 20. Шепитько В. Ю. Криминалистика : курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. Харьков : Одиссей, 2005. С. 130.
 21. Салтевський М. В. Криміналістика : підручник : у 2 ч. Харків : Консум, 1999–2001. Ч. 2 : Методика і тактика. 2001. С. 6.
 22. Пясковський В. В., Чорноус Ю. М., Іщенко А. В. та ін. Криміналістика : підручник. Київ : Центр учб. літ., 2015. С. 370–371.
 23. Погорецький М. А., Сергєєва Д. Б. Криміналістична тактика: щодо визначення поняття. Часопис Національного університету «Острозька академія». 2012. № 1 (5). С. 3. (Серія «Право»).
 24. Давыдов С. И. О роли ситуаций в принятии решений в оперативно-розыскной деятельности. Юридическая наука и правоохранительная практика. 2010. № 1 (11). С. 55–61.
 25. Савельев Н. Е. Оперативно-розыскная тактика борьбы с рецидивной преступностью : лекция. Минск : МВШ МВД ССР, 1986. С. 3.
 26. Козаченко И. П. Тактика применения средств и методов оперативно-розыскной деятельности в профилактике и расследовании преступлений. Киев : КВШ им. Ф. Э. Дзержинского, 1988. С. 15.
 27. Бірюков Г. М. Сутність та поняття оперативно-розшукової тактики : лекція. Київ : Нац. ун-т держ. податк. служби України, 2012. С. 32.
 28. Основи оперативно-розшукової діяльності : термінологічний словник / уклад. С. В. Албул. Одеса : Астропринт, 2017. С. 82. (Серія «Теорія і практика ОРД»).
 29. Грібов М. Л. Співвідношення криміналістичної та оперативно-розшукової тактики. Криміналістичний вісник. 2015. № 1 (23). С. 9.
 30. Моісеєв Є. М., Джужа О. М., Никифорчук Д. Й. та ін. Оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. / за ред. О. М. Джужі. Київ : Правова єдність, 2009. С. 196.
 31. Шумилов А. Ю. Оперативно-разыскная наука в Российской Федерации : монографія : в 3 т. Москва : Тип. Шумиловой И. И., 2013. Т. I : Оперативно-разыскная деятельность и формирование науки о ней. 455 с. (Теория и практика профессионального сыска).
 32. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2017. С. 26. (Серия «Бакалавр. Прикладной курс»).
 33. Шиенок В. П. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. Минск, 1995. С. 18.
 34. Лобзов К. М. К вопросу о содержании понятия «оперативно-разыскная тактика» в теории и практике оперативно-разыскной деятельности (опыт теоретико-методологического анализа). Оперативник (сыщик). 2016. № 4. С. 20–28.
 35. Лукашов В. А. Проблемы оперативно-розыскной деятельности / сост. К. К. Горяинов, А. П. Исиченко, А. С. Вандышев. Москва : ВНИИ МВД России, 2000. С. 20.
 36. Мешков В. М., Попов В. Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия : учеб.-практ. пособие. Москва : Щит-М, 1999. 80 с.
 37. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. Москва : ИНФРА-М, 2010. С. 709.
 38. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник : у 2 ч. Ч. I. Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2002. 336 с.
 39. Давыдов С. И. Основы алгоритмизации оперативно-розыскной деятельности по раскрытию преступлений. Актуальные проблемы современности. 2017. № 3 (17). С. 11.
 40. Тищенко М. В., Душейко Г. О. Тактичні особливості реалізації оперативно-розшукової інформації при порушенні кримінальної справи. Боротьба зі злочинністю та забезпечення громадського порядку. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2002_17_3 (дата звернення: 17.10.2018).
 41. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88.
 42. Даньшин М. В. Проблема диференціації криміналістики та теорії оперативно-розшукової діяльності. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 2. С. 234–237.
 43. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303;
 44. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України : наказ від 06.07.2017 р. № 570. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0918-17 (дата звернення: 17.10.2018).
 45. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ від 16.11.2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0918-12 (дата звернення: 17.10.2018).
 46. Коваль А. А. Проблема співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій з оперативно-розшуковими заходами. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 6. Т. 1. С. 108–112.
 47. Погорецький М. А., Сергєєва Д. Б. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2014. № 3. С. 140.
 48. Гресь Ю. О. Формування технологічного підходу у криміналістичній тактиці : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. 2017. С. 153.
 49. Берназ В. Д. Нові професійні функції слідчого при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій та напрями вдосконалення їх підготовки. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 12.
 50. Павленко С. О. Тактика протидії торгівлі людьми органами Національної поліції України: вітчизняний та зарубіжний досвід. Інтернаука. 2018. № 5 (10). С. 41–55. (Cерія «Юридичні науки»). URL: https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-5-4020 (дата звернення: 17.10.2018).
 51. Павленко С. О. Тактика запобігання доведенню неповнолітніх до самогубств через соціальні мережі (Інтернет-спільноти): сучасні вітчизняні реалії та зарубіжний досвід. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 11. С. 217–225.
 52. Орлов Ю. Ю. Актуальні напрями наукових досліджень у сфері оперативно-розшукової діяльності. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 16.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2018 Theory and practice of jurisprudence

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555