DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2017.12.108941

Some theoretical and applied aspects of ensuring of common nature use in Ukraine.

Ганна Валеріївна Анісімова

Abstract


The article considers the conceptual of the right of common nature use and provides recommendations for the modernization of this institution of environmental law, taking into account the development of the system of environmental and legal relations and the processes of reform in society and legislation, the principles of sustainable environmental and economic development of the state and international experience in environmental protection. An attempt has been made to investigate the influence of the natural-legal doctrine on the formation of general theoretical provisions of the right of common nature use, to determine the directions for improving state environmental policy and legislation in the outlined area.

In modern conditions the right of common nature use has the following characteristics: it is based on the concept of natural-legal doctrine; is analyzed as an inter-industry legal category; is considered as a legal institution, that is at the stage of its formation; dynamism, which confirms that it as a phenomenon is formed under the influence of social, political, economic, environmental and other factors; it can be studied as a certain process (dynamics) and a certain state (statics), which significantly affects its characteristics in modern realities; rationality, ecological balance (contributes to the fact that it fulfills its main task – to meet public and private interests and ideology for sustainable development, but it is important that there should not be competition of private and public interests); its contents are certain environmental rights and duties, including natural ones; its implementation takes place on the basis of the laws of nature and its boundaries are due to a scientifically grounded complex impact on the environment (by the way, this is possible only through compliance with environmental requirements, regulations, imperatives, bans, etc.); is a kind of ecological legal relationship, which should become the object of independent scientific research; its existence and realization is impossible without protection, reproduction, conservation of natural resources, that is, they are interrelated legal phenomena; is based on the principles of the rule of law and legal certainty; its purpose recognizes not the use of the entire natural environment, but of natural resources, as its constituent components etc.


Keywords


Right of common nature use; State environmental policy; Natural-legal doctrine; Ecological legal doctrine; Environmental legislation; Legal institute; Institute of legislation

References


Aktualni pytannia kodyfikatsii ekolohichnoho zakonodavstva Ukrainy. (2012). Zb. tez nauk. dop. uchasnykiv «kruhloho stolu». A.P. Getman (Ed.). Kharkiv: NU «Iuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho» [in Ukrainian].

Andreitsev, V.I. (2010). Aktualni problemy ekolohichnoho prava: novitni doktryny: retrospektyvnyi analiz ta pohliad u maibutnie. Aktualni problemy ekolohichnoho prava: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Dnipropetrovsk: Nats. hirnych. un-t [in Ukrainian].

Andreitsev, V.I. (2011). Tektoloho-pravovi aspekty zabezpechennia suchasnoi ekolohichnoi polityky derzhavy. Pravo Ukrainy – Law of Ukraine, 2, 66–84 [in Ukrainian].

Anisimova, H.V. (2013). Zakonodavchi problemy zabezpechennia prava zahalnoho pryrodokorystuvannia. Teoriia i praktyka pravoznavstva – Theory and Practice of Jurisprudence, issue 1 (3). URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/62839/58311 [in Ukrainian].

Anisimova, H.V. (2017). Kontseptualni osnovy prava pryrodokorystuvannia v robotakh V.L. Muntiana. Vid pravovoi okhorony pryrody Ukrainskoi RSR do ekolohichnoho prava Ukrainy: proceedings of the Scientific and Practical Conference. V.V. Nosik et al. (Eds.); Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka. Chernivtsi: Kondratiev A.V., 33–37 [in Ukrainian].

Baliuk, H.I. (2008). Problema zakonodavchoi rehlamentatsii i realizatsii v Ukraini ekolohichnoi skladovoi kontseptsii staloho rozvytku. Ekolohichne zakonodavstvo Ukrainy: stan ta perspektyvy rozvytku: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Iu.P. Bytiak, M.V. Shulha, I.V. Yakoviuk (Ed.). Kharkiv: Pravo, 35–43 [in Ukrainian].

Bilovus, R.V. (2016). Pravove rehuliuvannia zahalnoho korystuvannia nadramy dlia tsilei, ne pov’iazanykh z vydobuvanniam korysnykh kopalyn. Problemy zakonnosti – Problems of Legality, issue 134, 165–172 [in Ukrainian].

Bilovus, R.V. (2015). Pravovi aspekty vyznachennia prava zahalnoho korystuvannia nadramy. Pravo i suspilstvo, 4, ch. 4, 130–135 [in Ukrainian].

Bogoljubov, S.A. (2010). Pravotvorchestvo v sfere jekologii. Moscow: Jeksmo [in Russian].

Boholiubov, S.A. (2011). Pravo ta yedyna derzhavna ekolohichna polityka v Rosii. Pravo Ukrainy – Law of Ukraine, 2, 52–65 [in Ukrainian].

Bogoljubov, S.A. (2012). Jekologicheskaja funkcija gosudarstva. Gosudarstvo v menjajushhemsja mire: proceedings of the VI International School-workshop of young scholars-lawyers. V.I. Lafitskij (Ed.). Moscow: In-t zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedenija pri Pravitel'stve RF, 75–85 [in Russian].

Vyshnevskyi, V.I. (2015). Ekolohichnyi turyzm. Kyiv: Interpres LTD [in Ukrainian].

Haazka deklaratsiia Mizhparlamentskoi konferentsii z turyzmu. URL: Informats.-prav. systema LIHA:ZAKON [in Ukrainian].

Getman, A.P. (2015). Ekolohichna funktsiia derzhavy v suchasnykh hlobalizatsiinykh protsesakh. Problemy zakonnosti – Problems of Legality, issue 128, 145–153 [in Ukrainian].

Getman, A.P., Zuiev, V.A. (2017). Ekolohichne pravo: rozdumy pro yoho vytoky ta perspektyvy rozvytku. Problemy zakonnosti – Problems of Legality, issue 137, 75–91 [in Ukrainian].

Girusov, Je.V. (1983). Jekologicheskoe soznanie kak uslovie optimizacii vzaimodejstvija obshhestva i prirody. Filosofskie problemy global'noj jekologii. Moscow: Nauka [in Russian].

Ekolohichna Konstytutsiia Zemli. Metodolohichni zasady (2011). Iu.Iu. Tunytsi (Ed.). Lviv: RVV NLTU, 109–110 [in Ukrainian].

Zemelnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 25.10.2001 r. № 2768-III. (2002). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 3, art. 27.

Karakash, Y.Y. (1998). Narodnoe dostoianye ili pravo sobstvennosty na pryrodnie resursy: proceedings of the «kruhlyi stol». Yurydycheskyi vestnyk, 1, 84–85 [in Russian].

Karakash, I.I. (2017). Pravo vlasnosti na pryrodni ob’iekty ta yikh resursy v Ukraini. Odesa: Yurydychna literatura [in Ukrainian].

Kobetska, N.R. (2014). Ekolohizatsiia zakonodavstva u sferi vykorystannia pryrodnykh resursiv. Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy,issue 35, 160–171 [in Ukrainian].

Kolbasov, O.S. (2000). Zaveshhanie jekologam. Zhurnal rossijskogo prava, 5/6, 89–90 [in Russian].

Kolbasov, O.S. (2001). Zaveshhanie jekologam. Jekologicheskoe pravo, 3, 11–31 [in Russian].

Komarnytskyi, V.M. (2011). Pravo spetsialnoho pryrodokorystuvannia. N.R. Malyshev (Ed.). Luhansk: RVV LDUVS im. E. O. Didorenka [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, art. 141.

Kontseptsiia reformuvannia systemy derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferу okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini. (2017). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/616-2017-%D1%80.

Kostiashkin, I.O. (2017). Problemy pravovoho zabezpechennia sotsialnoi funktsii prava vlasnosti na zemliu v Ukraini. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kuchinskij, V.A. (1982). Zakonnye interesy lichnosti: ot konstitucii k pravorealizujushhej dejatel'nosti. Teoreticheskie voprosy realizacii Konstitucii SSSR. Moscow: Izd-vo IGiP RAN [in Russian].

Mashnenkov, K.A. (1982). Kontsept «ekolohichna derzhava» v konteksti suchasnoho derzhavotvorennia. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, 21–30 [in Ukrainian].

Minjaev, A.O. (2003). Konstitucionnye osnovy jekologicheskogo prava. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow [in Russian].

Muntjan, V.L. (1975). Pravovye problemy racional'nogo prirodopol'zovanija. Extended abstract of Doctor’s thesis. Khar'kov [in Russian].

Nosik, V.V. (2012). Naukovi idei profesora Vasylia Luk’ianovycha Muntiana: vid pravovoi okhorony pryrody v URSR do ekolohichnoho prava Ukrainy. Pravo Ukrainy – Law of Ukraine,7, 348–354 [in Ukrainian].

Pavlova, O.V. (2016). Pravovi zasady formuvannia ekolohichnoi derzhavy za uchastiu hromadskosti. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Percheklii, I.M. (2015). Pravo vlasnosti ukrainskoho narodu na pryrodni resursy: ekoloho-pravovi zasady. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Petrov, V.V. (1995). Ekolohycheskoe pravo Rossyy. Moskva: BEK [in Russian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755-VI. (2010). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Polozhennia pro poriadok vyznachennia naukovykh ob’iektiv, shcho stanovliat natsionalne nadbannia: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19.10.2016 r. № 723. (2016). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 85, art. 2776.

Prydachuk, O.A. (2015). Ukrainskyi narod yak subiekt pravovoho zakhystu Konstytutsii Ukrainy. Extended abstract of candidate’s thesis. Uzhhorod [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist» shchodo bezoplatnoho vidviduvannia dendrolohichnykh parkiv: proekt Zakonu Ukrainy vid 31.03.2015 r. № 2498. (2015). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH1XE00I.html.

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro pravonastupnytstvo Ukrainy» shchodo skasuvannia dii aktiv SRSR na terytorii Ukrainy: proekt Zakonu Ukrainy vid 11.05.2016 r. № 4650. (2016). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH3L600I.html.

Pro zatverdzhennia Metodyky vyznachennia rozmiriv vidshkoduvannia zbytkiv, zapodiianykh derzhavi vnaslidok samovilnoho korystuvannia nadramy: nakaz Minpryrody Ukrainy vid 29.08.2011 r. № 303. (2011). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1097-11.

Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 13.12.1991 r. № 1977-XII. (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 12, art. 165.

Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 26.11.2015 r. № 848-VIII. (2016). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 3, art. 25.

Pro osoblyvosti pravovoho rezhymu diialnosti Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, haluzevykh akademii nauk ta statusu yikh mainovoho kompleksu: Zakon Ukrainy vid 07.02.2002 r. № 3065-III. (2002). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3065-14.

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrainy vid 25.06.1991 r. № 1264-XII. (1991). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 41, art. 546.

Pro poriadok tymchasovoi dii na terytorii Ukrainy okremykh aktiv zakonodavstva Soiuzu RSR: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 12.09.1991 r. № 1545-XII. (1991). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 46, art. 621.

Pro pravonastupnytstvo Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 12.09.1991 r. № 1543-XII. (1991). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1543-.

Pro pryrodno-zapovidnyi fond: Zakon Ukrainy vid 16.06.1992 r № 2456-XII. (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 34, art. 502.

Pro turyzm: Zakon Ukrainy vid 15.09.1995 r. № 324/95-VR. (1995). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.

Pro upravlinnia ob’iektamy derzhavnoi vlasnosti: Zakon Ukrainy vid 14.09.2006 r. № 185-V. (2017). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/185-16.

Proekt Zakonu pro vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, aktiv orhaniv derzhavnoi vlady i upravlinnia Ukrainskoi RSR i postanovy Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 12 veres. 1991 r. № 1545-KhII «Pro poriadok tymchasovoi dii na terytorii Ukrainy okremykh aktiv zakonodavstva Soiuzu RSR» ta takymy, shcho ne zastosovuiutsia na terytorii Ukrainy, aktiv orhaniv derzhavnoi vlady i upravlinnia Soiuzu RSR (reiestr. № 6480 vid 22.05.2017 r.). Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. (2017). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2 /webproc4_1?pf3511=61841.

Roz’iasnennia pro zminu mezh administratyvno-terytorialnykh utvoren. (2016). URL: http://rda.if.ua/n/news/2016/04/12/8126/view.

Semerak, O. Uriad zatverdyv Kontseptsiiu reformuvannia systemy pryrodookhoronnoho nahliadu v Ukraini. Uriadovyi portal vid 31.05.2017 r. (2017). URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=250029479 [in Ukrainian].

Sokolova, A.K. (2009). Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy – osnova stanovlennia systemy ekolohichnoi derzhavy. Orhanizatsiini ta pravovi problemy zabezpechennia derzhavnoho suverenitetu: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 27 berez. 2009 r.) / APrN Ukrainy, NDI derzh. bud-va ta mistsevoho samovriaduvannia, Nats. akademiia Ukrainy im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv: Vyd. SPD FO Vapniarchuk N. M.,. S. 83–84 [in Ukrainian].

Stetsiuk P. Rol Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u protsesi formuvannia ta realizatsii natsionalnoi doktryny konstytutsiinoi derzhavy. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. 2011. № 4/5. S. 64–73 [in Ukrainian].

Stratehiia staloho rozvytku «Ukraina – 2020»: zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 12.01.2015 r. № 5. (2015). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/5/2015.

Suchasni tendentsii ta perspektyvy rozvytku ahrarnoho, zemelnoho ta ekolohichnoho prava: proceedings of Vseukr. Scientific and Practical Conference. V.M. Yermolenko (Ed.). Kyiv: Vyd. tsentr NUBiP Ukrainy, 2015 [in Ukrainian].

Teorija gosudarstva i prava. (2004). M.N. Marchenko. (Ed.). Moscow: Zercalo [in Russian].

Ukhvala Kolehii suddiv Sudovoi palaty u tsyvilnykh spravakh Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 19 liutoho 2016 r. u skladi A.H. Yaremy, N.P. Liashchenko, Ia.M. Romaniuka shchodo zaiavy OSOBA_4 pro perehliad rishennia Apeliatsiinoho sudu Odeskoi oblasti vid 23 lypnia 2015 r., ukhvala kolehii suddiv sudovoi palaty u tsyvilnykh spravakh Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 15 zhovtnia 2015 r. u spravi za pozovom OSOBA_5 do OSOBA_4, tretia osoba – OSOBA_6, pro vstanovlennia zemelnoho servitutu. (2015). URL: http://protokol.com.ua/ua/zemelniy_servitut_vidbuvsya/ [in Ukrainian].

Ukhvala slidchoho suddi Zmiivskoho raionnoho sudu Kharkivskoi oblasti Ovdiienko V. V. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. Katehoriia spravy № 621/1356/16-k: Kryminalni spravy; Zlochyny proty dovkillia; Porushennia pravyl okhorony abo vykorystannia nadr. Nadislano sudom: 11.07.2016. Zareiestrovano: 11.07.2016. (2016). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua /Review/58866360 [in Ukrainian].

Khylko, M.I. (2000). Do pytannia pro ekolohichnyi kharakter ukrainskoi pravovoi derzhavy. Politolohichnyi visnyk. Kyiv: Kyiv. nats. un-t, 232–236 [in Ukrainian].

Shemshuchenko, Iu. (2007). Ekolohichna konstytutsiia Zemli: vid idei do praktychnoho vtilennia. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 9, 3–7 [in Ukrainian].

Shulha, M., Kovach, D. (2007). Pravovi zasady vstanovlennia ta zminy mezh naselenykh punktiv. Mala entsyklopediia notariusu: naukovo-praktychnyi zhurnal (MEN), 5. URL: yurradnik.com.ua/.../men05_2011_c145_Shulga_Kovach [in Ukrainian].

Jekologicheskoe gosudarstvo Chernogorija otmechaet jubilej. URL: https://www.chernogoriya-club.ru/montenegro/news/19699/ [in Russian].


GOST Style Citations


 1. Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України: зб. тез наук. доп. учасників «круглого столу» (Харків, 9 листоп. 2012 р. ); за заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків: НУ «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. 303 с.
 2. Андрейцев В. І. Актуальні проблеми екологічного права: новітні доктрини: ретроспективний аналіз та погляд у майбутнє. Актуальні проблеми екологічного права: матеріали і доповіді міжнародного круглого столу. Дніпропетровськ: Нац. гірнич. ун-т, 2010. 153 с.
 3. Андрейцев В. І. Тектолого-правові аспекти забезпечення сучасної екологічної політики держави. Право України. 2011. № 2. С. 66–84.
 4. Анісімова Г. В. Законодавчі проблеми забезпечення права загального природокористування. Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фахове вид. 2013. Вип 1: URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/62839/58311 (дата звернення: 07.07.2017).
 5. Анісімова Г. В. Концептуальні основи права природокористування в роботах В. Л. Мунтяна. Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті д-ра юрид. наук, проф. Мунтяна Василя Лук’яновича (м. Київ, 26 травня 2017 р.) / уклад.: В. В. Носік [та ін.]; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Чернівці: Кондратьєв А. В., 2017. С. 33–37.
 6. Балюк Г. І. Проблема законодавчої регламентації і реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку. Екологічне законодавство України: стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 13–14 груд. 2007 р.) / редкол.: Ю. П. Битяк, М. В. Шульга, І. В. Яковюк. Харків: Право, 2008. С. 35–43.
 7. Біловус Р. В. Правове регулювання загального користування надрами для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Проблеми законності. 2016. № 134. С 165–172.
 8. Біловус Р. В. Правові аспекти визначення права загального користування надрами. Право і суспільство. 2015. № 4, ч. 4. С. 130–135.
 9. Боголюбов С. А. Правотворчество в сфере экологии: монография. Москва: Эксмо, 2010. 528 с.
 10. Боголюбов С. А. Право та єдина державна екологічна політика в Росії. Право України. 2011. № 2. С. 52–65.
 11. Боголюбов С. А. Экологическая функция государства. Государство в меняющемся мире: материалы VI Междунар. школы-практикума молодых ученых-юристов (г. Москва, 26-28 мая 2011 г.) / отв. ред. В. И. Лафитский. Москва: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2012. С. 75–85.
 12. Вишневський В. І. Екологічний туризм: навч. посіб. Київ: Інтерпрес ЛТД, 2015. 140 с.
 13. Гаазька декларація Міжпарламентської конференції з туризму. URL: Інформац.-прав. система ЛІГА:ЗАКОН (дата звернення: 07.07.2017).
 14. Гетьман А. П. Екологічна функція держави в сучасних глобалізаційних процесах. Проблеми законності. 2015. Вип. 128. С. 145–153.
 15. Гетьман А. П., Зуєв В. А. Екологічне право: роздуми про його витоки та перспективи розвитку. Проблеми законності. 2017. Вип. 137. С. 75–91.
 16. Гирусов Э. В. Экологическое сознание как условие оптимизации взаимодействия общества и природы. Философские проблемы глобальной экологии. Москва: Наука, 1983. 352 с.
 17. Екологічна Конституція Землі. Методологічні засади / за ред. Ю. Ю. Туниці. Львів: РВВ НЛТУ, 2011. С. 109–110.
 18. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3. Ст. 27.
 19. Каракаш И. И. Народное достояние или право собственности на природные ресурсы: материалы «круглого стола». Юридический вестник. 1998. № 1. С. 84–85.
 20. Каракаш І. І. Право власності на природні об’єкти та їх ресурси в Україні: монографія. Одеса: Юридична література, 2017. 437 с.
 21. Кобецька Н. Р. Екологізація законодавства у сфері використання природних ресурсів. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2014. Вип. 35. С. 160–171.
 22. Колбасов О. С. Завещание экологам. Журнал российского права. 2000. № 5/6. С. 89–90.
 23. Колбасов О. С. Завещание экологам. Экологическое право. 2001. № 3. С. 11–31.
 24. Комарницький В. М. Право спеціального природокористування: монографія / відп. ред. Н. Р. Малишева; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. 424 с.
 25. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 26. Концепція реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні: Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 616-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/616-2017-%D1%80 (дата звернення 07.07.2017).
 27. Костяшкін І. О. Проблеми правового забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні: автреф. дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 2017. 39 с.
 28. Кучинский В. А. Законные интересы личности: от конституции к правореализующей деятельности. Теоретические вопросы реализации Конституции СССР. Москва: Изд-во ИГиП РАН, 1982. 157 с.
 29. Машненков К. А. Концепт «екологічна держава» в контексті сучасного державотворення. Державне управління та місцеве самоврядування. 2014. С. 21–29.
 30. Миняев А. О. Конституционные основы экологического права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2003. 23 с.
 31. Мунтян В. Л. Правовые проблемы рационального природопользования: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков,1975. 49 с.
 32. Носік В. В. Наукові ідеї професора Василя Лук’яновича Мунтяна: від правової охорони природи в УРСР до екологічного права України. Право України. 2012. № 7. С. 348–354.
 33. Павлова О. В. Правові засади формування екологічної держави за участю громадськості: дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2016. 222 с.
 34. Перчеклій І. М. Право власності українського народу на природні ресурси: еколого-правові засади: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2015. 16 с.
 35. Петров В. В. Экологическое право России: учебник. Москва: БЕК, 1995. 557 с.
 36. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 07.07.2017).
 37. Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. № 723. Офіційний вісник України. 2016. № 85. Ст. 2776.
 38. Придачук О. А. Український народ як суб'єкт правового захисту Конституції України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ужгород, 2015. 17 с.
 39. Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо безоплатного відвідування дендрологічних парків: проект Закону України від 31.03.2015 р. № 2498. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH1XE00I.html (дата звернення: 07.07.2017).
 40. Про внесення змін до Закону України «Про правонаступництво України» щодо скасування дії актів СРСР на території України: проект Закону України від 11.05.2016 р. № 4650. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH3L600I.html (дата звернення: 12.07.2017).
 41. Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами: наказ Мінприроди України від 29.08.2011 р. № 303. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1097-11 (дата звернення: 07.07.2017).
 42. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13.12.1991 р. № 1977-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 12. Ст. 165.
 43. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3. Ст. 25.
 44. Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу: Закон України від 07.02.2002 р. № 3065-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3065-14 (дата звернення 17.07.2017).
 45. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546.
 46. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР: Постанова Верховної Ради України від 12.09.1991 р. № 1545-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 46. Ст. 621.
 47. Про правонаступництво України: Закон України від 12.09.1991 р. № 1543-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1543-12 (дата звернення: 12.07.2017).
 48. Про природно-заповідний фонд: Закон України від 16.06.1992 р № 2456-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 34. Ст. 502.
 49. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 07.07.2017).
 50. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 14.09.2006 р. № 185-V. Дата оновлення: 01.01.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/185-16 (дата звернення 11.07.2017).
 51. Проект Закону про визнання такими, що втратили чинність, актів органів державної влади і управління Української РСР і Постанови Верховної Ради України від 12.09.1991 р. № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» та такими, що не застосовуються на території України, актів органів державної влади і управління Союзу РСР (реєстр. № 6480 від 22.05.2017 р.). Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2 /webproc4_1?pf3511=61841 (дата звернення: 10.07.2017).
 52. Роз’яснення про зміну меж адміністративно-територіальних утворень. URL: http://rda.if.ua/n/news/2016/04/12/8126/view (дата звернення: 07.07.2017).
 53. Семерак О. Уряд затвердив Концепцію реформування системи природоохоронного нагляду в Україні. Урядовий портал. 31.05.2017 р. URL: http://www.kmu.gov.ua/ control/uk/publish/printable_article?art_id=250029479 (дата звернення 07.07.2017).
 54. Соколова А. К. Декларація про державний суверенітет України – основа становлення системи екологічної держави. Організаційні та правові проблеми забезпечення державного суверенітету: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2009 р.) / АПрН України, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування, Нац. академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2009. С. 83–84.
 55. Стецюк П. Роль Конституційного Суду України у процесі формування та реалізації національної доктрини конституційної держави. Вісник Конституційного Суду України. 2011. № 4/5. С. 64–73.
 56. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: затв. Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/5/2015 (дата звернення: 10.07.2017).
 57. Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від народження академіка В. З Янчука / за ред. В. М. Єрмоленка (м. Київ, 22–23 травня 2015 р.). Київ: Вид. центр НУБіП України, 2015. 412 с.
 58. Теория государства и права: учебник / под ред. М. Н. Марченко. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Зерцало, 2004. 640 с.
 59. Ухвала Колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 19 лютого 2016 р. у складі А. Г. Яреми, Н. П. Лященко, Я. М. Романюка щодо заяви ОСОБА_4 про перегляд рішення Апеляційного суду Одеської області від 23 липня 2015 р., ухвала колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15 жовтня 2015 р. у справі за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_4, третя особа – ОСОБА_6, про встановлення земельного сервітуту. URL: http://protokol.com.ua/ua/zemelniy_servitut_vidbuvsya/ (дата звернення: 07.07.2017).
 60. Ухвала слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області Овдієнко В. В. Єдиний державний реєстр судових рішень. Категорія справи № 621/1356/16-к: Кримінальні справи; Злочини проти довкілля; Порушення правил охорони або використання надр. Надіслано судом: 11.07.2016. Зареєстровано: 11.07.2016. Оприлюднено: 13.07.2016. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58866360 (дата звернення: 07.07.2017).
 61. Хилько М. І. До питання про екологічний характер української правової держави. Політологічний вісник: зб. наук. праць. Київ: Київ. нац. ун-т, 2000. С. 232–236.
 62. Шемшученко Ю. Екологічна конституція Землі: від ідеї до практичного втілення. Вісник Національної академії наук України. 2007. № 9. С. 3–7.
 63. Шульга М., Ковач Д. Правові засади встановлення та зміни меж населених пунктів. Мала енциклопедія нотаріусу: наук.-практ. журн. (МЕН). 2007. № 5. URL: yurradnik.com.ua/.../men05_2011_c145_Shulga_Kovach (дата звернення: 07.07.2017).
 64. Экологическое государство Черногория отмечает юбилей. URL: https://www.chernogoriya-club.ru/montenegro/news/19699/ (дата звернення: 07.07.2017).


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2017 Theory and practice of jurisprudence

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.