The place of the codification act in the legal system of Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2225-6555.2017.11.104724

Keywords:

codification, normative legal act, codification act, legislative basis, code, position, instruction

Abstract

The analysis made it possible to conclude that the result of codification activity is fixed in the codification acts, which form the basis of legislation, code, statute, regulations, rules, instructions. The choice of the form of a codification act primarily depends on the authority that issued it. In connection with this, it should be emphasized that the provision of any codification act is more legal in relation to other normative legal acts, since, for example, the rules, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine, can not be in the hierarchical structure above, Than the code adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine. When attributing this or that normative act to the codification, it is necessary to proceed not from the title of the document, but from the main features inherent in the codification acts as a whole.

Author Biography

Євген Гетьман, National Academy of Legal Sciences of Ukraine

Doctor of Law, Senior Researcher, Chief Researcher of the Coordination Department of Legal research

References

Shemshuchenko, Yu.S., Yushchyk, O.I., Horbunova, L.M., Teplyuk, M.O., Hul'chenko, L.V., Ryndyuk, V.I. (2007). Kodyfikatsiya zakonodavstva Ukrayiny: teoriya, metodolohiya, tekhnika. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Rohach, O.Ya. (2001). Kodyfikatsiyni akty v pravoviy systemi Ukrayiny: ponyattya, oznaky, vlastyvosti. Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny, 4, 227–239 [in Ukrainian].

Rakhmanyna, T.N. (1978). Kodyfykatsyonnіy akt v systeme normatyvno-pravovіkh aktov sovetskoho hosudarstva. Problemy sovershenstvovanyya sovetskoho zakonodatel'stva, 13, 16–26 [in Russian].

Pohoryelov, Ye.V. (2000). Kodyfikatsiyna diyal'nist' v pravoviy systemi Ukrayiny (zahal'noteoretychnyy aspekt). Candidate’s thesis. Kharkiv[in Ukrainian].

Polenyna, S.V. (1987). Nauchnye osnovy typolohyy normatyvno-pravovykh aktov. Kyiv: Nauka [in Russian].

Hetman, Ye.A. (2012). Kodyfikatsiya zakonodavstva Ukrayiny: zahal'na kharakterystyka, osoblyvosti, vydy. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Rohach, O.Ya. (2002). Kodeks v systemi zakonodavchykh aktiv Ukrayiny. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 5, 56–58 [in Ukrainian].

Parkhomenko, N.M. (2003). Kodyfikatsiya zakonodavstva Ukrayiny na suchasnomu etapi. Problemy kodyfikatsiyi zakonodavstva Ukrayiny: materialy nauk.-prakt. konf., Kyiv, p. 12–16 [in Ukrainian].

Shebanov, A.F. (1968). Forma Sovetskoho prava.Moscow: Yuryd. lyt. [in Russian].

Rohach, O.Ia. (2005). Kodyfikatsiini akty v systemi zakonodavstva Ukrainy. Uzhhorod: Lira [in Ukrainian].

Svod zakonov Sovetskoho hosudarstva: teoretycheskye problem. (1981). I.S. Sаmоschеnkо (Ed.).Moscow: Yuryd. lyt. [in Russian].

Published

2017-06-22

Issue

Section

ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL LAW