The interaction of probation service with the departments of information and analytical support of chief administrations of the National police while supervising the behaviour of the persons released from sentence with probation period

Authors

  • Тетяна Валеріївна Чабаненко private enterprise "Modern security technologies", c. Kryvyi Rih, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5971-3273

DOI:

https://doi.org/10.21564/2225-6555.2017.11.102704

Keywords:

interaction, authorized body on probation, supervision, a person released from sentence with probation period, departments of information and analytical support of chief administrations, requirement, notification

Abstract

This article is dedicated to research of legal regulations and forms of the interaction of probation with the departments of information and analytical support of chief administrations of the National Police in regions and in the city ofKyivwhile supervising persons released from sentence with probation period. There are given the suggestions to improve this way of the joint activity of the mentioned subjects.

The analysis of legal regulation and practice of probation interaction with the Department of Information and Analytical Support of Chief Administration of the National Police enables to provide with such basic forms of cooperation in this field, such as: 1) Sending requests to the police by a probation authority as to information upon convicting in a criminal offence (claim); 2) drawing a notification on registration and de-registration in the department by an authorized probation body; 3) conducting verifications.

Author Biography

Тетяна Валеріївна Чабаненко, private enterprise "Modern security technologies", c. Kryvyi Rih

аwyer консультируется

References

Pro probatsiiu: Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 r. № 160-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/160-19.

Instruktsiia pro poriadok vykonannia pokaran, ne pov’iazanykh z pozbavlenniam voli, ta zdiisnennia kontroliu shchodo osib, zasudzhenykh do takykh pokaran: zatv. nakazom Derzhavnoho departamentu Ukrainy z pytan vykonannia pokaran, Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 19.12.2003 r. № 270/1560 (u red. nakazu vid 17.09.2010 r. № 283/363). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0016-04.

Instruktsiia pro poriadok formuvannia, vedennia ta vykorystannia operatyvno-dovidkovoho i daktyloskopichnoho obliku v orhanakh vnutrishnikh sprav ta orhanakh (ustanovakh) kryminalno-vykonavchoi systemy Ukrainy: zatv. nakazom Derzhavnoho departamentu Ukrainy z pytan vykonannia pokaran, Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 23.08.2002 r. № 823/188 (potochna redaktsiia pryiniattia vid 23.08.2002 r). URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0738-02.

Instruktsii z dilovodstva v mistsevykh zahalnykh sudakh, apeliatsiinykh sudakh oblastei, apeliatsiinykh sudakh mist Kyieva ta Sevastopolia, Apeliatsiinomu sudi Avtonomnoi Respubliky Krym ta Vyshchomu spetsializovanomu sudi Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav: zatv. Nakazom Derzhavnoi sudovoi administratsii Ukrainy vid 17.12.2013 № 173 (u red. nakazu vid 28.12.2015 r. № 240). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v0173750-13/paran10?nreg=v017375013&find=1&text=%ED%EE%EC%E5%F0+%EF%F0%EE%E2%E0%E4%E6%E5%ED%ED%FF&x.

Akhtyrska, N. (2012). Informatsiine zabezpechennia piznavalnykh protsesiv u kryminalnomu sudochynstvi. Viche, 8, 2–5 [in Ukrainian].

Biriukov, V.V. et al. (2014). Informatsiino-dovidkove zabezpechennia kryminalnykh provadzhen. Kyiv: Tsentr uchb. l-ry [in Ukrainian].

Sushchenko, V.D., Prysiazhnyi, S.V., Kovalenko, O.I. (1999). Suchasnyi protses upravlinnia v orhanakh vnutrishnikh sprav. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav Ukrainy [in Ukrainian].

Kryshtanovych, M.F. (2015). Transformatsiia derzhavnoho upravlinnia orhanamy vnutrishnikh sprav Ukrainy v konteksti natsionalnoi bezpeky. Lviv: LRIDU NADU [in Ukrainian].

Pro zasady derzhavnoi movnoi polityky: Zakon Ukrainy vid 03.07.2012 r. № 5029-VI. Data onovlennia: 08.11.2016. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5029-17.

Pro Natsionalnu politsiiu: Zakon Ukrainy vid 02.07.2015 r. № 580-VIII. Data onovlennia: 07.05.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19.

Published

2017-06-14

Issue

Section

CRIMINAL EXECUTIVE LAW AND JUDICIAL EXPERTISE