DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.63306

The nature and features of the economic and legal support and protection of land

В. О. Костенко

Abstract


To research the nature of economic and legal mechanism for the use and protection of land in Ukraine. Cited and investigated characteristics of this mechanism, their impact on understanding the nature of this category. Covers legal problems of rational, effective and targeted use of land.

Keywords


еconomic and legal mechanism; rational land use; land use targeted; efficient land use; features; principles

References


Єрмоленко В. М. Проблемні питання цільового призначення земель / В. М. Єрмоленко // Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної безпеки, використання та охорони природних ресурсів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 жовтня 2009 р. / за заг. ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. – Х. : Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2009.

Світличний О. Раціональне використання та охорона земельних ресурсів : поняття і зміст / О. Світличний // Землеустрій і кадастр. – 2011. – № 1. – С. 50–52.

Дорош Й. Напрями удосконалення екологічної політики в галузі земельних відносин / Й. Дорош // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 2. – С. 28–33.

Блаж Н. Й. Регіональні особливості проблем екологізації сільськогосподарського землекористування (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Н. Й. Блаж. – Ужгород, 2009. – 25 с.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555