DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2017.11.95300

Protection of rights and lawful interests of business entities: material and procedural aspect

Мирослав Григорчук

Abstract


In a market economy, Ukraine takes further expansion of the system of government to promote small and medium businesses. However, still unresolved problems related to the implementation of undertakings constitutional guarantees to protect their rights and legal interests. The main reasons for this situation is the election of different approaches to understanding the fundamental categories of the process of ensuring constitutional order economic activities. Among these reasons are insufficient protection of rights and legal interests of business entities.

Analysis of recent researches and publications. Research problems associated with the study of the concept of «protection of rights», «human security» pay attention to such famous scientists as O. Belyanevych, M. Amelchenko, V. Nord, O. Lavrin, Z. Romovska, S. Kuzmin, M. Maleyin, A. and many others.

The study of the legal nature of the category of «interest» dedicated their scientific achievements domestic and foreign scholars, including R. Iyerynh, G. Shershenevich, R. Ghukasian, I. Tarasov, A. Ekimov, Eugene Ehrlich, O. Malko V. Subochev, M. Gurvich, P. Rabinovich, S. Luchyna, I. Prochankina, I. Smirnov, K. Torhan and others.

Target of research is the further research legal basis for the categories «protection of rights», «human security» and «interest protected by law» entities in view of the organic combination of substantive and procedural components, additional study of their role and importance in the realization of their right to engage in business activities, is not prohibited by law.

Article’s main body. Additional legal nature worked for «the protection of rights and legal interests of business entities.» Based on known scientific theories about the nature of rights and legitimate interests, attempt to prove the concept on material and procedural nature of the institution protecting the rights and legal interests of business entities.

Conclusions and prospects for the development. Legal protection (protection of rights) is a complex material and procedural categories. This conclusion follows logically from the scientific analysis of operations categories «protection of rights», «rights protection» and «interest protected by law.»

The study shows that the category of «protection of» organically combines with one hand - the task of isolation from the general system of economic regulatory enforcement violations of the rules of conduct of undertakings in the economic activities, on the other hand - sets legally regulated procedure restoration of their violated rights, unrecognized, disputed rights or legally protected interest.


Keywords


business entity; economic law; business process; protection of rights and interests of business entities; protection of the rights; legally protected interest

References


Konstytutsiia Ukrainy (1996). Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, art. 141 [in Ukrainian].

Bihniak, O.V. (2013). Zakhyst korporatyvnykh prav: spivvidnoshennia katehorij «formy zakhystu», «sposoby zakhystu» ta «zasoby zakhystu» (Suchasni pohliady ta kontseptsii. Yurydychnyy̆ visnyk, 2, 43–48 [in Ukrainian].

Tykhomyrova, L.V., Tykhomyrova, M. Yu. (1997). Yurydycheskaia entsyklopedyia. M.Yu. Tykhomyrov (Ed.). Moscow, 169 [in Russian].

Alekseev, S.S. (1981). Obschaia teoryia prava. Moscow: Yuryd. lyt. (Vols. 1-2; Vol. 1) [in Russian].

Prytyka, Yu.D. (2004). Poniattia i dyferentsiatsiia sposobiv i zakhystu tsyvil’nykh prav ta interesiv. Visnyk Kyivs’koho Natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 60–62, 16–19 [in Ukrainian].

Spasybo-Fateeva, Y.V. (1998). Aktsyonernye obschestva: korporatyvnye pravootnoshenyia. Kharkov: Pravo [in Russian].

Skakun, O.F. (2000). Teoryia hosudarstva y prava. Kharkov: Konsum [in Russian].

Belianevych, O.A. (2007). Pro formy zakhystu prav sub’iektiv hospodariuvannia. Ukrains’ke komertsijne pravo, 8, 62–70 [in Ukrainian].

Mamutov, V.K. (2003). Ekonomyka y pravo. Kyev: Yurynkom Ynter [in Russian].

Laptev, V.V. (1983). Zaschyta khoziajstvennykh prav y ynteresov. Moscow: Nauka [in Russian].

Tertyshnykov, V.Y., Tertyshnykov, R.V. (1999). Formy zaschyty y osuschestvlenyia sub’ektyvnykh prav hrazhdan, ynostrannykh hrazhdan, lyts bez hrazhdanstva y iurydycheskykh lyts. Kharkov: Konsum [in Russian].

Borysov, D.Yu., Honcharov, A.Y. (2008). Zaschyta prav y zakonnykh ynteresov uchastnykov razmeschenyia zakaza pry provedenyy torhov dlia hosudarstvennykh nuzhd. Zakon, 11, 122–130 [in Russian].

Maleyn, N.S. (1981). Hrazhdanskyj zakon y prava lychnosty v SSSR. Moscow: Yuryd. Lyt. [in Russian].

Stoiakyn, H.N. (1973). Poniatye zaschyty hrazhdanskykh prav. Problemy hrazhdansko-pravovoj otvetstvennosty y zaschyty hrazhdanskykh prav. Sverdlovsk: Yzd-vo Sverdl. iuryd. un-ta, issue 27, 33–35 [in Russian].

Kuz’myna, S.A. (2000). Zaschyta ynteresov sub’ektov khoziajstvovanyia ot nedobrosovestnoj konkurentsyy. Candidate’s thesis. Donetsk [in Russian].

Kucherenko, A.V. (2013). Konstytutsijne pravo liudyny na pidpryiemnytstvo. Visnyk Dnipropetrovs’koho universytetu im. Al’freda Nobelia: Seriia «Yurydychni nauky», 2 (5), 38–44 [in Ukrainian].

Nor, V.T. (1989). Zaschyta ymuschestvennykh prav v uholovnom sudoproyzvodstve. Kyev: Vyscha shkola, Hol. yzd-vo [in Russian].

Hrybanov, V.P. (2000). Osuschestvlenye y zaschyta hrazhdanskykh prav. Moscow: Statut [in Russian].

Bolhova, V.V. (2000). Formy zaschyty sub’ektyvnoho prava: Teoretycheskye problemy. Extended abstract of candidate’s thesis. Ufa [in Russian].

Vytruk, N.V. (1985). Pravovoj status lychnosty v SSSR. Moscow: Yuryd. Lyt. [in Russian].

Matuzov, N.Y. (1987). Pravovaia systema y lychnost’. Saratov: Yzd-vo Saratov. un-ta [in Russian].

Hida, Ye.O. (2005). Prava liudyny (okhorona i zakhyst). Mizhnarodna politsejs’ka entsyklopediia. (Vols. 1-10; Vol. 2: Prava liudyny u konteksti politsejs’koi diial’nosti. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].

Luchyna, S.V. (2001). Vzaymodejstvye sub’ektov, obladaiuschykh tozhdestvennymy materyal’no-pravovymy ynteresamy v hrazhdanskom protsesse. Extended abstract of candidate’s thesis. Volhohrad [in Russian].

Prochankyna, Y.V. (2009). Sohlasovanye ynteresov uchastnykov korporatyvnykh otnoshenyj kak faktor povyshenyia zffektyvnosty upravlenyia korporatsyej. Extended abstract of candidate’s thesis.Moscow [in Russian].

Smyrnova, Y.H. (2008). Ynteres – poniatye uholovno-protsessual’noe. Hosudarstvo y pravo, 8, 14-18 [in Russian].


GOST Style Citations


 1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 2. Бігняк О. В. Захист корпоративних прав: співвідношення категорій «форми захисту», «способи захисту» та «засоби захисту» (Сучасні погляди та концепції. Юридичний вісник. 2013. № 2. С. 43–48.
 3. Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. Москва, 1997. С. 169.
 4. Алексеев С. С. Общая теория права: в 2 т. Москва: Юрид. лит., 1981. Т. 1. 583 с.
 5. Притика Ю. Д. Поняття і диференціація способів і захисту цивільних прав та інтересів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2004. № 60–62. С. 16–19.
 6. Спасибо-Фатеева И. В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. Харьков: Право, 1998. 256 с.
 7. Скакун О. Ф. Теория государства и права: учебник для вузов. Харьков: Консум, 2000. 704 с.
 8. Беляневич О. А. Про форми захисту прав суб’єктів господарювання. Українське комерційне право. 2007. № 8. С. 62–70.
 9. Мамутов В. К. Экономика и право: сб. науч. тр. Киев: Юринком Интер, 2003. 544 с.
 10. Лаптев В. В. Защита хозяйственных прав и интересов. Москва: Наука, 1983. 288 с.
 11. Тертышников В. И., Тертышников Р. В. Формы защиты и осуществления субъективных прав граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства и юридических лиц: учеб. пособие. Харьков: Консум, 1999. 176 с.
 12. Борисов Д. Ю., Гончаров А. И. Защита прав и законных интересов участников размещения заказа при проведении торгов для государственных нужд. Закон. 2008. № 11. С. 122–130.
 13. Малеин Н. С. Гражданский закон и права личности в СССР. Москва: Юрид. лит., 1981. 216 с.
 14. Стоякин Г. Н. Понятие защиты гражданских прав. Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав. Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ун-та, 1973. Вып. 27. С. 33–35.
 15. Кузьмина С. А. Защита интересов субъектов хозяйствования от недобросовестной конкуренции: дис. ... канд. юрид. наук. Донецк, 2000. 194 с.
 16. Кучеренко А. В. Конституційне право людини на підприємництво. Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». 2013. № 2 (5). С. 38–44.
 17. Нор В. Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. Киев: Вища шк., Гол. изд-во, 1989. 273 с.
 18. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. Москва: Статут, 2000. 411 с.
 19. Болгова В. В. Формы защиты субъективного права: теоретические проблемы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2000. 38 с.
 20. Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР. Москва: Юрид. лит., 1985. 176 с.
 21. Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1987. 293 с.
 22. Гіда Є. О. Права людини (охорона і захист). Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. Т. 2: Права людини у контексті поліцейської діяльності. Київ: Ін Юре, 2005. 759 с.
 23. Лучина С. В. Взаимодействие субьектов, обладающих тождественными материально-правовими интересами в гражданском процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. 28 с.
 24. Прочанкина И. В. Согласование интересов участников корпоративних отношений как фактор повишения зффективности управления корпорацией: автореф. дис. … канд. экон. наук. Москва, 2009. 23 с.
 25. Смирнова И. Г. Интерес – понятие уголовно-процессуальное. Государство и право. 2008. № 8. С. 14–18.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2017 Theory and practice of jurisprudence

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555