DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2011.1.62359

Some problems, which appeared with housing

О. А. Сурженко

Abstract


The article analyzes the range of problems associated with housing and ways to resolve them. Points to the shortcomings of legal regulation of such relations. The author exemines features of legal status Apartment building Governing

Keywords


housing; property; apartment; apartment house

References


Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю : Закон України від 19.06.2003 р. № 978-IV // ВВР України. – 2003. – № 52. – Ст. 377.

Кучеренко І. М. До питання гарантування фінансовими установами інтересів інвесторів у житловому будівництві / І. М. Кучеренко // Університетські наукові записки. – 2006. – № 2. – С. 102–106.

Спасибо-Фатєєва І. В. Система способів забезпечення виконання зобов’язань при фінансуванні будівництва житла / І. В. Спасибо-Фатєєва // Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). – 2006. – № 6. – С. 76–80.

Цивільний кодекс України // ВВР України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Сліпченко С. О. Інститут права довірчої власності і його дія в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. О. Сліпченко ; Ун-т внутр. справ. – Х., 1997. – 20 с.

Харченко Г. Г. Право довірчої власності в системі відносин власності / Г. Г. Харченко // Право України. – 2005. – № 8. – С. 32–35.

Майданик Р. А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві / Р. А. Майданик. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2002. – С. 147.

Слюсаревський М. М. Теоретичні проблеми договірного управління чужим майном в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. М. Слюсаревський ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 1999. – 20 с.

Венедиктова І. В. Договір управління майном : лекція : у 2 ч. – Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – С. 5–7.

Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар / за ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К. : Істина, 2004 р. – С. 646.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555