DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2018.14.143534

Quasi-institute non-contractual obligations with unilateral legitimate actions

Вадим Миколайович Ігнатенко

Abstract


 

The location and maintenance of cvazi-іnstitute of non contractual obligations are determined from one-sided legitimate actions. An obligation right is examined as a subindustry of civil law ofUkraine. The last consists of two institutes of contractual and non contractual obligations. Non contractual are all obligations that arise out of any other possible legal proofs after the exception of agreement. On the sign of legitimacy of founding of origin non contractual obligations are divided into those that arise out of wrong acts (restoration) and legitimate actions. In turn one-sided legitimate actions come forward as legal transactions, legal acts. The feature of non contractual obligations from one-sided legitimate actions is determination of their maintenance or by a law or law and will of one side obligation. Therefore as expedient the selection of intermediate structure comes forward between an institute and subinstitute – cvazi-іnstitute, that in turn includes for itself the subinstitutes of separate types of not contractual obligations, as obligations from the public promise of reward, obligation from conducting business in interests of other person without her commission.

 


Keywords


quasi-institute; non-contractual obligations with unilateral legal actions; law of obligation

References


Berveno, S.M. (2006). Problemy dohovirnoho prava Ukrainy. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Bodnar, T.V. (2005). Vykonannia dohovirnykh zobov’iazan u tsyvilnomu pravi. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Vitryanskij, V.V. (2011). Nekotorye voprosy reformirovaniya obschin zakonopolozhenij ob obyazatel'stvah. Razvitie osnovnyh idej Grazhdanskogo koedksa Rossii v sovremennom zakonodatelstve i sudebnoj praktiki. Sbornic stattej, posvyasch.70-letiyu S.A. Hohlova. S.S. Alekseev (Ed.). Moscow: Statut [in Russian].

Vnedogovornye obyazatel'stva: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference v svyazi s 25-letiem ustanvoleniya diplomatich.otnoshenij mezhdu Germaniej i Kazahstanom, posvyasch. 25-letiyu Kaspijskogo un-ta i 25-letiyu yurid. firmy «Zanger». (2017). M.K. Sulejmanov (Ed.). Alma-Aty [in Russian].

Egorov, N.D., Eliseev, I.V. et al. (2004). Grazhdanskoe pravo. (Vols. 1–3); Vol.1. A.P. Sergeev, Yu.K. Tolebab (Eds.). Moscow: TK Velbi, Prospekt [in Russian].

Golovanov, N.M. (2002). Obyazatel'stvennoe pravo. Sankt-Petersboorg: Piter [in Russian].

Holubieva, N.Yu. (2013). Zobov’iazannia u tsyvilnomu pravi Ukrainy: metodolohichni zasady pravovoho rehuliuvannia. Odesa: Fenyks [in Ukrainian].

Zobov’iazalne pravo Ukrainy. Ye.O. Kharytonova, N.Yu. Holubievа (Eds.). (2011). Kyiv: Istyna [in Ukrainian].

Ihnatenko, V.M. (2004). Odnostoronni pravomirni dii yak pidstavy vynyknennia nedohovirnykh zobov’iazan za Tsyvilnym kodeksom Ukrainy. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, issue 7, 114 [in Ukrainian].

Kodyfikatsiia pryvatnoho (tsyvilnoho) prava Ukrainy. A. Dovhert (Ed.). (2000). Kyiv: Ukrainskykh tsentr pravnychykh studii [in Ukrainian].

Kuznecova, N. (2003). Principi suchasnogo zobov'yazal'nogo prava Ukraїni. Ukraїns'ke komercіjne pravo, 4, 9 [in Ukrainian].

Kuznetsova, N.S. (2017). Predmet ta systema suchasnoho tsyvilnoho prava Ukrainy. Problemy tsyvilnoho prava i protsesu: tezy uchasnykiv nauk.-prak. konf., prysviach. svitlii pam’iati O. A. Pushkina (Kharkiv, 19–20 trav. 2017). Kharkiv: KhNUVS [in Ukrainian].

Maidanyk, R.A. (2018). Systema pryvatnoho prava Ukrainy: poniattia, elementy, tendentsii. Rozvytok suchasnoho pryvatnoho prava v krainakh Yevropy: materialy VIII Mizhnar. tsyvilistychnoho forumu (Kyiv, 19–20 kvit. 2018). Kyiv: TOV «Bilotserkivdruk» [in Ukrainian].

Obyazatel'stva, voznikayuschie ne iz dogovora. M.A. Rozhkov (Ed.). (2015). Moscow: Statut, 3 [in Russian].

Otradnova, O.O. (2009). Nedohovirni zobov’iazannia v tsyvilnomu pravi Ukrainy. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Pleniuk, M.D. (2018). Pryntsypy ekonomichnosti ta spivrobitnytstva (vzaiemodii) storin u dohovirnykh zobov’iazanniakh. Problemy tsyvilnoho prava ta protsesu: tezy dop. uchasnykiv nauk.-prakt. konf., prysviach. svitlii pam’iati O.A. Pushkina (Kharkiv, 25 trav. 2018). Kharkiv: KhNUVS [in Ukrainian].

Polyakov, A.V. (2003). Obschaya teorіya prava: fenomenal'no-kommunikativnіj pohod. Sankt-Petersboorg: Yuridicheskij centr Press, 713[in Russian].

Romanec, Yu.V. (2001). Sistema dogovorov v grazhdanskom prave Rossii. Moscow:Yurist` [in Russian].

Rossijskoe grazhdanskoe pravo. (Vols. 1–2); Vol. 1. Obschaya chast'. Veschnoe pravo. Nasledstvennoe pravo. Intellektual'noe pravo. Lichnye neimuschestvennye prava. (2013). E.A. Suhanov (Ed.). Moscow: Statut [in Russian].

Rossijskoe grazhdanskoe pravo. (Vols. 1–2); Vol. 2. Obyazatel'stvennoe pravo. (2013). E.A. Suhanov (Ed.). Moscow: Statut [in Russian].

Sovetskoe grazhdanskoe pravo. (Vols. 1–2); Vol. 1. (1968). O.A. Krasavchikov (Ed.). Moscow: Vysshaya shkola [in Russian].

Teorija gosudarstva i prava. (2007). N.I. Matuzova, A.V. Mal'ko (Eds.). Moscow: Jurist [in Russian].

Haritonov, E.O. (1980). Obyazatel'stva, voznikayuschie iz vedeniya del bez porucheniya v sovetskom grazhdanskom prave. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkov, 14 [in Russian].

Tsvik, M.V., Petrishyn, O.V., Avramenko, L.V. et al. (2009). Zahalna teoriia derzhavy i prava. M.V. Tsvik, O.V. Petryshyn (Eds.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Tsyvilne pravo Ukrainy. Akademichianyi kurs. (Vols. 1–2); Vol. 1. (2003). Ya.M. Shevchenko (Ed.). Kyiv: Kontsern «Vyd. dim «In Yure» [in Ukrainian].

Tsyvilne pravo. (Vols. 1–2); Vol. 1. V.I. Borysova, V.I., Baranova, L.M., Domashenko, M.V. et al. (2014). Borysova, I.V. Spasybo-Fatieieva, V.L. Yarotskyi (Eds.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Yavorska, O.S. (2008). Dohovirne pravo yak rehuliator tsyvilnykh vidnosyn. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, issue 6 (74) [in Ukrainian].


GOST Style Citations


1. Бервено С. М. Проблеми договірного права України : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 392 с.
2. Боднар Т. В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2005. 272 с.
3. Витрянский В. В. Некоторые вопросы реформирования общин законоположений об обязательствах. Развитие основных идей Гражданского кодекса России в современном законодателстве и судебной практики : сб. статтей, посвященных 70-летию С. А. Хохлова / Исслед. центр часного права ; Ин-т частн. права ; отв. ред. С. С. Алексеев. Москва : Статут, 2011. 368 с.
4. Внедоговорные обязательства : материалы междунар. науч.-практ. конф. в связи с 25-летием устанволения дипломатических отношений между Германией и Казахстаном, посвящ. 25-летию Каспийского ун-та и 25-летию юрид. фирмы «Зангер» (г. Алма-Аты, 25–26 мая2017 г.) / отв. ред. М. К. Сулейманов. Алма-Аты, 2017. 544 с.
5. Егоров Н. Д., Елисеев И. В. и др. Гражданское право : учебник : в 3 т. Т. 1. 6-е изд. перераб. и доп. / отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толебаб. Москва : ТК Велби ; Проспект, 2004. 776 с.
6. Голованов Н. М. Обязательственное право : учебник. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 448 с.
7. Голубєва Н. Ю. Зобов’язання у цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання : монографія. Одеса : Феникс. 2013. 642 с.
8. Зобов’язальне право України : підручник / за ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. Київ : Істина, 2011. 848 с.
9. Ігнатенко В. М. Односторонні правомірні дії як підстави виникнення недоговірних зобов’язань за Цивільним кодексом України. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2004. Вип. 7. С. 114.
10. Кодифікація приватного (цивільного) права України / за ред. проф. А. Довгерта. Київ : Українських центр правничих студій, 2000. 376 с.
11. Кузнецова Н. Принципи сучасного зобов’язального права України. Українське комерційне право. 2003. № 4. С. 9.
12. Кузнецова Н. С. Предмет та система сучасного цивільного права України. Проблеми цивільного права і процесу : тези учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). Харків : ХНУВС, 2017. 392 с.
13. Майданик Р. А. Система приватного права України: поняття, елементи, тенденції. Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи : матеріали VШ Міжнар. цивілістичного форуму (м. Київ, 19–20 квіт. 2018 р.). Київ : ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. 278 с.
14. Обязательства, возникающие не из договора : сб. статтей / рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М. А. Рожкова. Москва : Статут, 2015. С. 3.
15. Отраднова О. О. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві України : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 240 с.
16. Пленюк М. Д. Принципи економічності та співробітництва (взаємодії) сторін у договірних зобов’язаннях. Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 25 трав. 2018 р.). Харків : ХНУВС, 2018. 376 с.
17. Поляков А. В. Общая теория права: феноменально-коммуникативный поход : курс лекций. 2-е изд., доп. Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2003. С. 713.
18. Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. Москва : Юристъ, 2001. 496 с.
19. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальное право. Личные неимущественные права / отв. ред. Е. А. Суханов. 3-е изд. стереотип. Москва : Статут, 2013. 958 с.
20. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 2. Обязательственное право / отв. ред. Е. А. Суханов. 3-е изд. стереотип. Москва : Статут, 2013. 1208 с.
21. Советское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 / под. ред. О. А. Красавчикова. Москва : Высшая шк., 1968. 519 с.
22. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юристъ, 2007. 768 с.
23. Харитонов Е. О. Обязательства, возникающие из ведения дел без поручения в советском гражданском праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харьков, 1980. С. 14.
24. Цвік М. В., Петрішин О. В., Авраменко Л. В. та ін. Загальна теорія держави і права : підручник / за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Харків : Право, 2009. 584 с.
25. Цивільне право України. Академічяний курс : підручник : у 2 т. / за ред. Я. М. Шевченко. Т. 1. Загальна частина. Київ : Концерн «Вид. дім «Ін Юре», 2003. 520 с.
26. Цивільне право : підручник : у 2 т. Т. 1 / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, М. В. Домашенко та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків : Право, 2014. 656 с.
27. Яворська О. С. Договірне право як регулятор цивільних відносин. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2008. Вип. 6 (74).Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2018 Theory and practice of jurisprudence

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555